תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי

"רוצילו רוכזל"

תירבעה הטיסרבינואב םיפוצה-רה סופמקב תפות עוגיפ ערא 2002 ילויב 31-ב
תעב ,םיירהצה תחורא ןמזב "הרטניס קנרפ" תיירטיפקב שחרתה עוגיפה .םילשוריב
םישנא העשת .םלועה ןמו ץראה ןמ ,םיבר םיטנדוטסו הטיסרבינוא ידבוע םוקמב ודעסש
:ינלטקה עוגיפב םתומ תא ואצמ
,ץירג דיוד ,רטלוק תור סינ'ג ,רטרק הניד ,ןיטסטולב דר'ציר ןימינב ,טנב הלרמ
.ישארב לטיור ,ךורפש הנפד ,אריפש הניול ,יקסבודל (וגייד) דוד

לודחל אלו ,רורטה תונברוק תא רוכזל :הלופכ החטבהל תודע וניה םכינפלש רתאה
.לכל חותפו יטסילרולפ ימדקא דסומב תעדה שופיח רמשמ לע דומעל ,רוציל

קוסיעלו רוקיסל השדקוה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןותיע ,"םינפ וק" תרודהמ
.(PDF טמרופ) [2 דומע] [1 דומע] - םשרתהלו ןייעל םינמזומ םתא .ינלטקה עוגיפב:רתאה תריציב ופתתשה
,ףולובא לאירוא :הידמיטלומל יאטיסרבינואה זכרמה
;(עדימ תוכרעמ) ןיפל ריאי ;ןמחר דומחמ ,ןטול תניע ,רווארפ האל
.בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ;ץוח-ירשקל ףגאה
.עויסה לע "בירעמ" ןותיעלו ל"וח ידימלתל ס"היבל ונתדות

:לא ינורטקלא ראוד וחלש אנ ,תורעהו תובוגתל
uriel_ab@mscc.huji.ac.il

תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ