תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי


2002 טסוגוא 2 ,ישיש םוי


,יקסבודל תחפשמ דובכל

ןמז קרפל ריכהל ונקפסהש ,וגייד לש ותומ תא םיבאוכו םירעטצמ ךכ לכ ונחנא
,ותונדקש תאו ותונעדי תא תעדל ידכ הקיפסהש ,תורכיה וז התיה ךא ,ךכ לכ רצק
.תשבוכה ותוישיא תאו ובל בוט תא ,ןירקהש תוימיטפואה תאו ךויחה תא
ונשגפנ ,אנדסב -םהמ דחאב .םיפתושמ םיסרוק השולשב קלח ונלטנ ,ונחנאו דוד
תרגסמב אלא םירועישב קר ומייקתה אלש םישגפמ .רתוי תובורק םיתיעל
,רומאכ ונתוא םישרהו תוגיהנמה תא ספת ןבומכ אוה .תילמרופ תוחפ תיתצובק
ריהיה גוסה ןמ אל ךא ,ימצעה ונוחטיבב .תיטילנאה ותלוכיבו בחרה עדיב
ונתצובק תא גציישכ .טקשו ינלבוס ,עונצ ןפואב גצומה הזכ אלא ,אשנתמהו
(ומוחתב ימלוע םש לעב ,םיאנידמ לש םצעויו רקוח) הצרמה לומ ודמועב ,אנדסב
תא גיצהל .תותיחנ תשוחת אלל ,ותעד לע דומעל עדי אוה ,ונתעד לע םעפ אל קלחש
לע חורמ ןטק ךויחשכ ,ירזממהו טעמ יניצה ונונגסב טוהר ןפואבו טהלב ותדמע
דחא היה וכויח ילוא .ותגולפ רבב עוגפלו תוסנל וא לזלזל ילבמ םלועל ךא .וינפ
,ןורדסמב ךלהמ היהשכ םג .ונממ םירוכזה ,רתויב םיטלובה רכיהה ינמיסמ
וקית תא אשונו תרתפוכמ הצלוחבו תוטיוחמ םייסנכמב שובל ,הפוקזה ותכילהב
.סעוכ וא זגורמ ףוצרפב אל םלועל ,ןיחבהל היה ןתינ זא םג .תחאה ודיב רוחשה
.ןטק ךויחב אלא .בוצע ףוצרפב אל
תרגסמבו וז הנורחא הנשב קר המכתסה רעצה הברמל ,ונתורכיה ךא
הרשהש דוד ."דוד"כ אלא "וגייד"כ ותוא ריכהל וניכז אל וליפא .הטיסרבינואה
ןכש ,וניכז אל -םילימה דמצב םישמתשמ ונא .חור רוקו תוחונינ ,עגור לש השוחת
דוד ודעבמש ןטקה ןולחה ןמ הארמהש ,עיתפמב אל יכ םא ,דבעידב ונל רבתסה
וניכז ונא רעצה הברמל ךא ,ואר םירחאש הזמ ךכ לכ הנוש היה אל ונילא ףקשנ
לש רוא ןרק היה אוהש ,וילע ובתכ אבצב ויתחת ותרישש ולא ךכ .ףוטח טבמל קר
םוימוי ומע ודבעש ץוחה דרשמב ויתימע .המוטאו הרק תכרעמ ךותב תוישונא
בוטהו יתימאה ןבומב ינויצ היהש .ץראל עיגהל םלח ותודלי זאמש ,רמאש ,ורפיס
רעוצכ ,תונייטצהב השע םג ךכו .ותנידמ תא תרשל אוה הצרש לכו הלימה לש
םיחבשמ ירוביצ להנמבו תוינידמב ולש רוזחמה ינב ,םיטנדוטסה .ץוחה דרשמב
,ותחפשמ ינב םתאו .תינמלטנ'גה ותוישיא תאו תורידנה ויתונוכת תא םה םג
היהש תא רתויב בוטה ןפואב םיעדוי ןבומכ םתא ,תע םרטב ותומ תא םילבאש
םילוכי ונא ,םכידי תא םיקזחמו םכילע םיבשוח ונאש ןמזבו .ונדבוא תאו וגייד
.ונתיאמ רתוי בוט וגייד תא ריכהל הכזש ימ לכבו םיבוטה וירבחב ,םכב אנקל קר
.רעצ דוע ועדת אלו ןתיי ימו םיקזח ויה ,וניתובשחמב ויהת םתאו וגייד

,םיבאוכ

המענו לאינד


תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ