תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי

גרבטור םש-לע ל"וחמ םידימלתל רפסה תיב שאר ירבד


םייקתהש עוגיפה תונברוק רכזל סקטב
2002 ,טסוגואב 12 ,ינש םויב ןמורט ןינבב

ונידימלתמ הנומש לש םרכז םע דחייתהל ידכ םויה ןאכ םיפסאנ ונא
תוחפ ינפל הירטפקב עשורמה עוגיפב וחצרנש הדובעל ונירבחו
.םייעובשמ

םתאבש לע םכב םיאג ,תירבעה הטיסרבינואב ונא ,םירקי םידימלת
תא הקזיח קר םכילע הרבעש השקה היווחהש ךכ לעו ןאכ דומלל
.ונתיא תויהל ךישמהל םכתטלחה תושיחנ תאו םכנוצר

םילחאמו ,ןהיריקי תא ולכשש תוחפשמל ונימוחנת תא םיחלוש ונלוכ
הדובעב בוש בורקב םתוארל םיפצמ ונא .םיעוצפל המלש המלחה
.ונתיא םידומילבו

םע תייחת לש הרובגה תכסמב קרפ אוה ונירבחמ הנומש ולפנ וב עוגיפה
תונויצה תוררועתהב התליחתש המרד - תירוטסיהה ותדלומב לארשי
תא תינויצה העונתה הטישוה ,הכרד תישארמ .הנש האממ הלעמל ינפל
תאדאס חונמה אישנה קר רעצה הברמל ךא ,ברע ימע לכ לא םולשל הדי
םק רשא םולשה .םולשה תועצהל ונענ םה קר - ןייסוח חונמה ךלמהו
הנמאנ תודע אוה ןדרי ןיבל לארשי ןיבו םירצמ ןיבל לארשי ןיב היהו
םלואו .הלא דצב הלא םולשב תויחל םילוכי םיברעו םידוהיש ךכל
ןהילע הבישהו ,םולשה תועצה תא דימת התחד תיניטסלפה הגהנהה
,יתפומה ימי זאמ םירבדה םיכשמנ ךכ .םימד תוכיפשו הביא ישעמב
,תאפרע דעו ,רלמיהו רלטיה לש םתירב לעב ,ינייסוח-לא ןימא 'גאח
םעה ינב .דקפמו רוביג יתפומב האור אוהש םימי הרשע ינפל זירכה רשא
.רחא גוסמ תוגיהנמל םייואר יניטסלפה

התע תויוצמ - תירבה תוצרא - הלודגה התירב תלעבו התדידיו לארשי
לע ןגהל התרטמש םיימלוע-ללכ םידממ תלעב ,לרוג תרה הכרעמב
ימ םיעדוי ונלוכ .עשרה תוחוכ ינפמ םדאה דובכו שפוחה ,היטרקומדה
תא תונבל ןוצרה תושיחנו חוכה ,הנומאה ונל שי יכ קפס יל ןיא .חצני
.םלוכל חוטב םוקמכ ונצרא

לע המחנ טעמ אצמנ תאזה תישונאה הרטמה תמשגה ןעמל ונתלועפב
.השקו ךשוממה קבאמה ךלהמב ארונה םייחה ןדבוא

ןוסלימ םחנמ 'פורפ
ל"וחמ םידימלתל ס"היב שאר


תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ