תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי

תירבעה הטיסרבינואה אישנ רבד

הרטמ םה היתודסומ לכ ,היחרזא לכ ,לארשי תנידמ לכ ,םהיניעב .בוש וכה לעילבה ינב
ףוקעל תנמ לע תוקבדו ןונכת שרדנ .הדיפקב הרטמה הרחבנ םעפה ךא עוגיפל תימיטיגל
וניא הז .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש הבילב עוגפל תנמ לע החטבא לש תובר תומר
והז .וצראב לארשי םע תייחת לש םילמסה דחא אוהש למס .למסב העיגפ וז םתס עוגיפ
.םלועל החותפ ךא התרוסמב העוטנה ,תינרדומה לארשי לש הלמיס

תנבהל הריתחה תא ,תונלבוסהו םזילרולפה תא הלגיד לע הטרחש הטיסרבינואב העיגפ תאז
עיגנ ,םינותנ ונא וב חצרהו רורטה לג תורמלש הפיאשה תא םג ןכו םייח ונא ובש םלועה
ולגנש העווזה תוארמל ומרגש ךשוחה ינב םתוא .וננכש םע הנבהו םולשל ךרדה לש הפוסב
המ בלב ןיכס ץוענל וצר ,ץוציפה רחאל תוקד רפסמ ,עוגיפה םוקמל יתעגהשכ יניעל
.םולשל הפיאשב תונלבוסב ,הנובתב ,תלמסמ הטיסרבינואהש

לכמ םיחרוא ,םידבוע ,םיצרמ ,םיטנדוטס ,הטיסרבינואה תחפשמ ןיבמ בר להק םה םיעגפנה
םימואל ינבו םיקלטיא םיתפרצ םיינאירוק םיינקירמא ,םיברעו םידוהי םהיניב םלועה יבחר
ישפוחה םלועה דגנ עשפ והז ידוהיה םעה דגנכ וא לארשי דגנכ קר אל עשפ והז .םירחא
לכונ דציכ ימצע תא יתלאש םיעוצפהו םדה ימתכ ,סרהה לומ לא יתדמעשכ .חותפהו רואנה
םיכבמו םילבא ונא רשאכ תססות תימדקא תוליעפבו הארוההו רקחמה תדובעב ךישמהל
הלוועה ינב ."אקווד" תחא הלימב תמכוסמ איהו יל הרורב ךרדה התע ךא .תונברוקה תא
ונלש תושיחנה תאו םולחה תא וגרהי אל םה ךא ,ונל םירקי םישנאו םישנ וגרהי ילוא
םירקוח לש הייליהק תויהלו ,הנובתה לע תססובמה תנקותמ הרבח הפ תונבל ךישמהל
וליפא וגרהי אל םה .ל"וחמ םיבר םיחרואו לארשי יחרזא תובכש לכ םיפתוש הב םידמולו
.וחילצי אל םה .םולשל הפיאשה תא


רודיגמ םחנמ 'פורפ
תירבעה הטיסרבינואה אישנ


תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ