תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי

(העבשה םותב) תירבעה הטיסרבינואה אישנ רבד

,הרקיה תירבעה הטיסרבינואה תחפשמ

םידימלתו םידבוע העבש םהייח ודפוק וב ארונה עוריאה ןמ עובש ףלח
.ל"וחמו ץראה ןמ הטיסרבינואה לש

וב עוריאב םהיריקיו םהיתוחפשמ ינב םע דחי םיכבמ ונחנא םנדבוא תא
.האלמה םתמלחהל םיללפתמ ונאו ,םירחא םיבר ועצפנ

,רעצהו ,באכה תורמל .הכאלמב ךישמהלו זוע רוזאל התע ונילע לטומ
ךישמהל םיביוחמ ונחנא ,םייוצמ ונא וב םימדה לגעמו םידחפה תורמל
.חותיפהו הקוזחתה ,םידימלתל תורישה ,רקחמה הארוהה תכאלמב

םייחכונה םישקה םיאנתב םג תויהל ךישמנ דציכ .םיבר םה םירגתאה
הכישמ רוקמ הווהנ ןיידע דציכ ?םלועב םיליבומה ןמ רקחמ דסומ
םיבאשמה ילכלכה בצמה ללגב רשאכ םג דציכ ?םלועהו ץראה יבחר לכמ םידימלתל
? תימדקאה היישעל םיתואנ םיאנת ונדימלתו ונירקוחל עיצהל לכונ ,םילבגומ םה

תורמל ולא םירגתאב דומעל חילצנ הטיסרבינואה תחפשמ יביכרמ לכ לש תוצלחיהב
.םיישקהו באכה


רודיגמ םחנמ 'פורפ
תירבעה הטיסרבינואה אישנ


תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ