תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי


ךורפש הנפד לש הרכזל בוזור הנוי האשנש םירבד

ונלש הנפד
םכלש הנפד
ילש הנפד
החפשמה לש הנפד - רקיעבו
הרשפו םולש לש הנפד
דחא לכל עיגהלו תעגל העדיש הנפד
תויח הברה ךכ לכ לע ודיעהש םיסירתמה םיטישכתהו םיעבצה םע הנפד
.ךממ הדירפ לש הזה דמעמב תודמגתמ תופיה םילימה לכ

תומיאתמ םילימ לבא לבוקמ הז םיחרפ םנמא ,םילימ ךל יתאבה הנה
.רתוי ךל
םע תבשל ךירצש תבשוח ינא הביתכ ידכ ךותו םילימ לש םדא תא
אל רחא דחא ףאש ומכ םילימה תא חסנל עדת רבכ הנפד - הנפד
.עדיי אל םעפ ףא ילואו עדוי

.הנבהו המכח , עדי לש - ואלמל השקש קומע ללח הריאשמ תא
ונקלחב הלפנש הלודגה תוכזה לע ךכ לכ םיבר םשב תרבדמ ינא
.םלועל םלעיי אל הזו ,ךממ דומלל ,ךתוא ריכהל


תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ