תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי

עוגיפה יללח רכזל הרכזאה סקט :ואדיו טרס
(הידמיטלומל יאטיסרבינואה זכרמה / "ימדקא םוז" תובידאב)

(הטיסרבינואה יבשחמ ךרד תורבחתהל שיגנ) ההובג תוכיא
.ןאכ ודירוהל ולכות ,םיטרסב היפצל םיאתמה (plugin) ףסותה םכתושרב ןיא םא
[XP ,NT ,2000] [םוינלימ ,98 ,95 תונולח]

(RealMovie תרוצת) תינוניב תוכיא


   

םילבא םימי העבש םותב
תורנ תפטונ הבחר לומ לא
ףטו םישנ םישנא םידמוע
םילבאתמו
ועבקש םיילרוג םיעגר םתוא לע
ךישמהל דיתע ימו לופיל דמוע ימ


(ימואלה םימולצתה ףסוא ךותמ) תונומת
....םויה דועו זאמ

.םר תעבג סופמקב תימואלה היירפסה ןיינב ףתרמב הירטיפקב עוגיפ - 1969 ץרמ
.עוגיפב ועצפנ םיטנדוטסו םידבוע 28-כ
("הקמא וטופ"ל תורומש תויוכזה) בירעמ תובידאב הנומתה

Click to view the larger pictureתולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ