תפריט האוניברסיטה העברית בירושלים תמונות וקטעי וידאו על הפיגוע האחרון ואלה שקדמו לו באוניברסיטה העברית הדליקו נר זיכרון והוסיפו דברים משל עצמכם לזכר הנרצחים בפיגוע על אודות הנרצחים בפיגוע דברי הספד והנצחה דפי זכרון - בחדרה לדף הראשי

תירבעה הטיסרבינואב רורטה עוגיפ תונברוק
   
Marla Bennett

-וד ךמסומ תינכתב הדימלת התייה ,הינרופילק ,וגייד ןסמ 24 תב טנב הלרמ
.תודהיל סדרפ ןוכמ תינכתבו ל"וחמ םידימלתל רפסה תיבב ידוהי ךוניחב תיתנש
-דחה תינכתב הדמל ןכ ינפלו הנידמה יעדמב ילקרב הטיסרבינוא תרגוב איה
.ל"וחמ םידימלתל רפסה תיבב תיתנש
םידימלתל רפסה תיבב הינרופילק תטיסרבינוא דרשממ ,ןונרא הנח ירבדל
םייחה לש תונכסל תעדומ איהש וגייד ןסב ןותיעב המ ןמז ינפל המסרפ הלרמ ,ל"וחמ
.הז עגרב וב תויהל הצור יתייהש םלועב רחא םוקמ ןיא הבתכ איה ,לבא ,לארשיב
.לארשי םע לש הירוטסיהה לש הנושארה הרושב בשומ יל שי
הז לכשכ תעכ ,התומ רחאל הנח הילע הבתכ ,ךליבשב תוחטבה יאלמ ויה םייחה
.ךירומו ךירבח ,ךתחפשמ לבאתהלו ךל תוכבל אלא ונל רתונ אל הירוטסיה רבכ
ינשב ,תושבי יתשב שגרוי ךנורסח .רתוי בוט םדאל היה ךתא עגמב אבש ימ לכ
ןסב םלוע תחונמל האבוה הלרמ .םילשוריבו הינרופילקב ןיטולחל םינוש תומוקמ
.הינרופילק ,וגייד

 
 
 
Benjamin Blutstein דימלת היה ,הינבליסנפ ,גרובסירהמ 25 ןב ןיטסטולב דר'ציר ןימינב
ל"וחמ םידימלתל רפסה תיבב ידוהי ךוניחב ךמסומ ראותל תיתנש-ודה תינכתה
תא .תודהי ידומילל סדרפ ןוכמב דמל ןכו תירבעה הטיסרבינואב גרבטור ש"ע
,ליילרקב ןוסניקיד תללכממ לביק תודהיה יעדמו תותדה יעדמב ולש רגובה ראות
םינשב ןוסניקיד תטיסרבינואב ללה אישנ היה אוה .2000 תנשב הינבליסנפ
רמוש , דחוימו ינועבצ סופיט היה וירבח יפב הנוכש יפכ ,ןב .1998-1999
תא םידימצו וינזא תא םיטשקמ םיליגעו דחא דצמ ןקז רוטעו הפיכ שבוח ,תווצמ
ותעיסנ לע .ןטילקתכ םיבאפב דבע תולילבו שמוחו ארמג ,תודהי דמל םויב ;וידי
תצק תויהל דמחנ היהי" רמא תירבה תוצראב ותחפשמ תא רקבל הבורקה
" …תוצצפמ אלו עשפ םתסמ תובוחרב םיתמ םישנא ובש םוקמב
.הינבליסנפ ,ןוסירהב תוחונמל אבוה ןב
 
 
 
Dina Carter

תיבב םינויכראו די יבתכ תקלחמב תיאנויכראו תינרפס ,38 תב רטרק הניד
תרגוב .ב"הראבש הניילורק ןופצב הדלונ ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה
תטיסרבינוא םעטמ תילאיצוס הדובעב ךמסומו היגולופורתנאב קויד תטיסרבינוא
.('89) הניילורק ןופצב ליה לפ'צ
ילבקמ ןה הירפסב הילע םינוממה ןה .1990 תנשב הדבל ץראל התלע הניד
.הינפ רואמו הברה התוליעי ,התנובת תא וכירעה תורישה
די יבתכ תקלחמ להנמ רזייו יפר רמוא "הנימב תדחוימ הרוחב התייה הניד"
הלכשהו היצנגילטניא ,הריהמ השיפת תלעב ,בל תבוש הרוחב" ,הירפסב
תינמא התייה הניד ".הינפ רואמ תא חכשי אל התוא שגפש ימ לכ .הבחר
.הנגנו הלספ ,הרייצ איה ,תננוחמ
.םילשוריב תוחונמה רהב םימלוע תחונמל האבוה הניד

 

 
 
 
Janis Ruth Coulter הטיסרבינואה םע הרושק התייה ,קרוי וינ ,ןילקורבמ 36 תב רטלוק תור סינ'ג
הדמלו 1997 - 1996 םינשב תיטנדוטס התייה םהב םימיהמ דוע תירבעה
הדבע םג זא ,ל"וחמ םידימלתל רפסה תיבב תידוהי תוברתב ךמסומ תינכתב
הריכב תוינכת תזכרכ הדבע 1999 תנשמ .ךוניחל רפסה תיבב ךרוע-תינגסכ
תיבב הדיקפתב .קרוי-וינב גרבטור ש"ע ל"וחמ םידימלתל רפסה תיב דרשמב
תיבל םידימלת סויגל תיארחא התייה איה קרוי וינב ל"וחמ םידימלתל רפסה
.ב"הראב ךוניח תודסומו תואטיסרבינוא םע םירשקה תא המאיתו רפסה
לש תיביטרטסינימדא תלהנמ רפש םירמ תרמוא ,"הלועמ תדבועו האלפנ השיא"
דואמו הליעי ,המכח הפי התייה סינ'ג" הפיסומ איהו רפסה תיבב ךמסומה תינכת
."ללכה ןמ אצוי רומוה שוח תלעב לכה לעמו הרוסמ
םילשוריל ואבש תירבה תוצראמ םיריעצ 19 לש הצובק תוולל ץראל האב סינ'ג
.רפסה תיבב םהלש ךמסומה ידומיל תא ליחתהל
טסרהרמאב סטסו'צטסמ תטיסרבינואב תודהיה יעדמו הירוטסיה הדמל סינ'ג
העיסנ קנעמ ןהבו תובר תוגלמב התכז תיטנדוטס התויהב .1991 תנשב המייסו
.תורוד ןרק םעטמ
.ןוטסובב תוחונמל האבוה סינ'ג
 
 
 
David Gritz

םידימלתל רפסה תיב לש ץיקה ןפלואל םושר היה סירפמ 24 ןב ץירג דיוד
לאוטקלטניא ,קירבמ דימלת" .ליחתהל קיפסה אל ותואש גרבטור ש"ע ל"וחמ
ריכזמ ,דרנרב לואפ רמוא "תודהיה יעדמב תטלובו תדחוימ תונרקס לעב ,יתימא
םידימלתל רפס תיבב ןפלואב דומלל אבש תפרצב םידוהיה םיטנדוטסה דוגיא
תיתרקויה תינכתב יאגלמכ ןמטרה ןוכמב םידומיל תנשל ץראל אב דיוד .ל"וחמ
היפוסוליפב ךמסומ ראותל הנושארה הנשה תא םייסש רחאל "םיליכשמ"
תיבב תיתפרצב תוינכת תזכרמ רמוק הרפוע .הרתי תונייטצהב סירפב ןוברוסב
הקיזהו יתרושקתו ביבח רוחב היה דודש תרפסמ ל"וחמ םידימלתל רפס
וירוהו דיחי ןב אוה .ץראל ותוא האיבהש איה ולש תודהיל תדחוימהו הקומעה
.סירפב םימלוע תחונמל אבוה דיוד .תפרצב םירג

 
 
 
David (Diego) Ladowski

.1992 תנשב לארשיל הלעו 1973-ב הניטנגראב דלונ יקסבודל (וגייד) דוד
אוה תירבעה הטיסרבינואב תרושקתב רגוב ראותל וידומיל תא םילשהש רחאל
אוה 1999 -ב אבצהמ ורורחש זאמ .תימדקאה הדותעב ןיצקכ ל"הצב תריש
2001-ב .תרושקתה דרשמבו הטיסרבינואב ל"וחמ םידימלתל רפסה תיבב דבע
ודיקפת תא ליחתהל רומא היה בורקבו ץוחה דרשמב םירעוצ סרוקל ףרטצה
.ורפבש המילב לארשי תורירגשב ןושארה יטמולפידה
תלבק תארקל הנורחאה ותדובע תא רוסמל ידכ עוגיפה םויב םיפוצה רהל אב דוד
.תירוביצ תוינידמב ךמסומ ראות
.הינתנב םימלוע תחונמל אבוה דוד

האלמ היפרגויבל רנה לע ץחל

 
 
 
Levina Shapira הדלונ ,הטיסרבינואב םידימלתה להנימ תלהנמ ,53 תב אריפש הניול
.1949-ב םילשוריב
הניול הלחה יאבצה התוריש רחאל .םילשוריב היבחר ,תירבעה היסנמיגה תרגוב
םידימלת להנימל הקלחמב תיטנדוטסכ הדבע ליבקמבו הטיסרבינואב הידומיל תא
לעמו הדובעל התוריסמו התוליעי ,היתונורשיכ .תובר םינש דובעל הראשנ םש
התדובע לולסמ .הקלחמב לוהינ ידיקפתל המודיקל ומרת ,היתוכילה םעונ לכה
יניינעל ריכזמ םיריכבה הידיקפת ןיב .דימתמ םודיק לולסמ היה הטיסרבינואב
.חורה יעדמל הטלוקפב הנשמ ןקידו עבטה יעדמלו הקיטמתמל הטלוקפב הארוה
להנימל הקלחמה תלהנמל התנמתה רשאכ לגעמ הניול הרגס 1997 תנשב
.הטיסרבינואב םינושארה הידיקפת תא התשע הבש םידימלת
הכרבתהש תולוגסה ןה םילועמ שונא יסחי םע דחי תוליעיו תוריסמ ,ןורשיכ ,הנובת
.הלש "חותפה שאר"ה תא ףיסוהל רשפא םהילא .הילע םינוממה לכ תעדל ןהב
םיינורטקלאה םיתורישה תא החתפ םידימלת להנימב התדובע תונשב
שדחל ןוצרו ץרמ תאלמ התייה הניול .ץראב םימדקתמה םויה םהו םיטנדוטסל
יאטיסרבינואה עדימה זכרמ" ןונכתב םג תברועמ התייה הנורחאלו רוצילו
.םיפוצה רהב םקומו ךלוהה "טנדוטסל
.ירואו יבצ ,םינבו ,ידע תב ,אריפש סכלא ,לעב החינה

 
 
 

הטיסרבינואב דומלל האב יאבצה התוריש תא המייסש רתאלו א"תב הלדג ךורפש הנפד
רחאל .היגולויצוסו היגולוכיספ :םיגוחב רגובה ידומיל תא המייס הב ,תירבעה
ךוניחה דרשמב םינותנ דוביעל הדיחיב תוכרעמ תחתנמכ דובעל הלחה הידומיל
ךרעל םייתנש רחאל .ימואלה םירפסה תיבב הריכב תחתנמכ דובעל הרבע םשמו
תא התלב וב םוקמה לא זא הרבעו םידימלת להנימל הקלחמה תיינפל התנענ
םירהצ תחוראל םינש 26 רחאל האצי ונממ םוקמה לא ,םייעוצקמה הייח תיברמ
.דוע הבש אלו

להנמה תינגס לעופב השמש ,הקלחמה לש הרדשה דומעל תוריהמב הכפה הנפד
,רשפא יא וידעלבש םירבדה ירחאמש ןויגהה לש ירוטסיהה ןורכזה תא התווהו
.תכרעמה שארב דומעל תועצהל הברס דימתו הררשה ןמ החרב תאז םע דחיו

םיבר םיחבשל התכזו תוהובגה היתולוכיב הנפד הטלב התדובע תונש לכ ךלהמב
ןכמ רחאלו ,הלועמ תדבועכ התוא וכירעה הלא .הדובעל הירבחמו היקיסעממ
וקספ ךכ רחאו ,ההובג תיעוצקמ המרב תיארחאו תרשכומ תדבוע הנפד יכ ועבק
דאמו הלועמ תדבועכ התוא וראת ןכמ רחאלו ,תניוצמ תדבוע איה יכ הילע ורמאו
םוקמ היה דימת יכ הילע םידיעמ היתימעו .הבוט הרבח :ורמא דועו ,תיטנגילטניא
.הבוט הצע תתלו עומשל ןמז הל היה דימת ,ףתכ הנתנ דימת ,הבילב יונפ

לש ןיבו הלש ןיב םיינשדחו םישדח תונויער ,םיקחשב היה הנפד לש השאר
ןכלו המדאה לע ובצינ דימת הילגר ךדיאמו ,תבשקה הנזא תא דימת ואצמ םירחא
לא חכה ןמ םאיצוהלו ץראה לא תונוימדה תא דירוהל החילצה רשיה הלכשב
םינונגנמה תא ןיבהל לפטל רקיע ןיב ןיחבהל תלוכיב הנחנ הנפד .לעופה
םיטושפה תונורתפה תא אוצמלו תולודגה להנימה תוכרעמ תא םיבבוסמה
ןוכימה תא התווצ םע דחיב הנפד המזי ךכ .לועפל וללה תוכרעמל ורשפאיש
יסמוע ירחא בקעמ לש ,םיסרוק לש ,םינויצ לש ,םידומילה יספט לש םלשה
.הלוכ תכרעמה י"ע וצמואש היתונויער תא השממו הארוה

אמאו השא ,בל לכב הרוסמו תבהואו היערו םא ,החפשמ תשא התיה הנפד
.הינייעמ שארב הדמע התבוטש ,התחפשמ בוטל הגאד דימתש

.2002 ,טסוגואב 11-ב הרטפנו עוגיפב השק העצפנ הנפד

 
 
 
הנומה ,תימלשורי החפשמל םינוקז תב ,30 תב ישארב לטיור
.תויחאו םיחא רשע השולש
םוי תא הגגח הנש יצחכ ינפל .םילשוריב ריעה זכרמב הררוגתה לטיור
.30-ה התדלוה
םיכינח תכירדמכו תדבועכ תונורחאה םינשה עבשב הדבע לטיור
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב

התכז ,הידיקפת תא האלימ הב הברה תוירחאהו התוצירח תוכזב
.2000 תנשב הטיסרבינואה לש תנייטצמה תדבועה סרפב
.הישעמ לכב תנייטצמ לטיור" :סקטב החבשב ורמאנש םירבד ךותמ
,הנופ לכל תינלבסו הבושק איה ,דימת הדובע תואלמ הידיש םגה
לטיורש הלטמ ןיא .תיעבטה התובידאב תמגופ הניא התוצירחו
לכב תרזוע איהו ,תירשפאה תוריהמב עצבל הסנת אל תיטנגיליטניאה
."שרדנה

,םינפ תריאמ ,תרשכומ ,הפי הרוחב" :התוא םיראתמ הדובעל הירבח
תוליעיב התדובע תא התשע לטיור .לוכל הרזע העיצמ דימתש
."ךויחב דימתו ,תונקיידבו
 


.ךורב םרכז יהי


תולוקו תוארמ | ןורכז תורנ | םיללחה | םרמוא םשב םירבד | ישארה ףדל

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ